OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Michal Krejčí, Petrovice 136, 675 21 Okříšky, IČO: 03772501

(dále jen: „správce“).

 

2. Kontaktní údaje správce jsou:

*   adresa: Michal Krejčí, Petrovice 136, 675 21 Okříšky

*   email: info@kmbikes.cz

*   telefon: +420 722 716 090

 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

5. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 

6. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

7. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

*   plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

*   oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

*   Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby

 

8. Účelem zpracování osobních údajů je:

*   vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

*   zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 

9. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

 

10. Správce uchovává osobní údaje:

*   po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

*   po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 

11. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 

12. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

*   podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

*   zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

*   zajišťující marketingové služby,

*   zajišťující účetnictví.

 

13. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé marketingových služeb (Mailchimp, Facebook, Google a Seznam).

VI. Vaše práva

 

14 Za podmínek stanovených v GDPR máte:

*   právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

*   právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

*   právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

*   právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

*   právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

*   právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 

15. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 

16 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 

17. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména složitá hesla, antivirové a antimalwarové programy nebo mechanicky chráněné prostory.

 

18. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené a prověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 

19. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

20. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

21. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 9. 2020.

 

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

1.  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

2.  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

DORUČOVÁNÍ

1.  Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

2. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Eshop KM BIKES, Michal Krejčí, Petrovice 136, 675 21 Okříšky, adresa elektronické pošty info@kmbikes.cz, telefon: +420 722 716 090.

 

V Petrovicích  dne   1.9.2020

Nevybrali jste si? Volejte, nebo pište!

V případě, že jste si nevybrali z naší aktuální nabídky, dejte nám vědět co hledáte a my uděláme vše pro to, abychom Vám Vaše přání co nejrychleji splnili.

image/svg+xml

Nevíte si rady?
Pomůžeme vám

image/svg+xml

Prodáno přes 600 kol
bez reklamací!

image/svg+xml

Otestuj si kolo
ZDARMA

image/svg+xml

Od 2 kol
výrazná sleva